کارگاه آموزشی شصت و نه چهل

۳۱ تیر ماه

۱۶ الی ۱۹:۳۰

مدرس : مهدی حسینی ( مربی فنون کاربردی بازار )

مناسب برای تمامی کسب و کارها


  ثبت نام در کارگاه 


کارگاه شصت و نه چهل


مخاطبان کارگاه شصت و نه چهل

  صاحبین کسب و کار

مدیران

کارآفرینان

صاحبین مشاغل خانگی

موسسات خدماتی

معلمان

پزشکان

و تمام کسب و کارهایی که نیاز به جذب مشتری و افزایش درآمد دارند.


ثبت نام در کارگاه


گزیده ای از کارگاه شصت و نه چهل


سرفصل های کارگاه شصت و نه چهل

چهل راهکار برای جذب سرنخ یا همان مشتریان احتمالی و چگونگی تبدیل آنها به مشتری

تله خرید

  گناه کبیره بازاریابان و فروشندگان

خبر ربایی

تبلیغات بدون هزینه

بازاریابی بدون هزینه

افزایش نرخ تبدیل

اصل تجمع

و صدها فوت کوزه گری از حرفه ای های بازاریابی


ثبت نام در کارگاه


گزیده ای از کارگاه شصت و نه چهل


 شرکت کنندگان در کارگاه شصت و نه چهل