مدیریت کسب و کار

پیدا کردن نیازهای بشر و کسب ثروت

پیدا کردن نیازهای بشر و کسب ثروت

راه اندازی یک کسب و کار و ارتباط آن با چرخه عمر محصول، پیاده سازی ایده های جدید و نوآوری باعث افزایش درآمد شما می شود، اگر هنوز کسب و کاری راه ننداخته اید و به دنبال شغلی موفق هستید این مقاله را دنبال کنید، در این مقاله تکنیک های  پیدا کردن ایده های پول ساز ، پیاده سازی و تجاری سازی ایده ها  و چرخه عمر محصول (چرخه حیات محصول)  را برای شما خواهیم گفت و مثال برای چرخه عمر محصول خواهیم زد، در واقع زمانی که شما ایده ای را تجاری می کنید آن محصول تولید شده مدت زمانی برای رشد و شکوفایی خود دارد اگر از آن زمان غافل شوید متضرر خواهید شد،مشاوره شغلی در پیدا کردن ایده های جدید برای شغل به شما کمک خواهد کرد. اگر به دنبال کسب درآمدهای بالا و نوآوری هستید با ما همراه باشید، در دوره مدیریت کسب و کار در زمینه ی پیدا کردن ایده نو، تجاری سازی و چرخه حیات محصول برای شما توضیح داده خواهد شد.

اجرایی کردن ایده

پيش بيني نيازهاي آتي بشر كه بر آورد آنها به همت پژوهشگران نياز دارد:

(پیدا کردن نیازهای بشر و کسب ثروت)

در اغلب كشورهاي توسعه يافته يا قطبهاي تجاري دنيا، كارشناسان يا آينده پژوهاني وجـود دارد كـه از طريق تحقيق و بررسي، نيازهاي بشر را شناسايي كرده و به پژوهشگران مـستقر در دانـشگاهها يـا مراكـز تحقيق و توسعه رهنمود مي دهند كه براي رفع اين نيازها چاره انديشي كنند.

براي نمونه يادآور مي شود اتحاديه آينده نگـران حرفـه اي( PROFESSIONAL OF ASSOCIATION FUTURISTS ) كه در آن گروهي از زبده ترين كارشناسان تكنولوژي شركتهاي بـزرگ فراملـي و اسـتادان دانشگاههاي معروف دنيا عضويت دارند فهرستي از نيازهاي بـشر را بـه كالاهـا ي جديـد در ربـع اول قـرن بيست و يكم تدوين كرده است كه مراكز تحقيق و توسعه دنيا بايد بر روي آن كار كنند.

به اعتقاد آينده پژوهان اتحاديه مزبور، بازارهاي صادراتي دنيا همچنان تحت سلطه و سيطره كشورهايي خواهد بود كه بيشترين نوآوري را در عرصه تكنولوژي ارائه نم ايند. از آنجا كه همـه نوآوريهـاي تكنولـوژيكي بازارگرا DRIVEN-MARKET و رقابت محور BASED- COMPEITIVE هـستند مـألا بـه حـذف رقبـاي تجاري و بنگاههاي اقتصادي منجر خواهند شد كه در بخش تحقيق و توسعه و دستيابي به فناوريهاي نـوين سرمايه گذاري نكرده يا همچنان براي توليد كالاهاي سنتي- كه مفهوم آن در گـذر زمـان متفـاوت اسـت و بسياري از كالاهاي صنعتي فعلي را نيزشامل مي شود اولويت قائل هستند.

پيش بيني نيازهاي اساسي جامعه و تلاش براي آنها بايد همواره مورد توجه سياستگذاران مراكز تحقيقاتي و پژوهشي كشور باشد.(مشاوره انتخاب شغل می تواند در این زمینه به شما کمک کرد)

فهرست برخي از كالاهايي كه توليد آنها به تفكر خلاقه و همت پژوهشگران نياز دارد و از تقاضاي بسيار وسيعي هنگام تجاري شدن برخوردار هستند، بر اساس گزارش انجمن آينده نگران حرفه اي عبارتند از:

(پیدا کردن ایده های پول ساز اگر به دنبال مشاوره شغلی و دوره مدیریت کسب و کار هستید با شماره 09170808088 تماس بگیرید.)

1- ابداع فناوريهاي جديد براي استفاده بهينه از آب در صنعت و كشاورزي:

از جمله ساخت فيلترهاي بسيار ظريف براي تصفيه آب با بهره گيري از فناوريهاي نانو

2- كنار گذاشتن سيستم فعلي توليد و مديريت الكتريسيته كه به هيچ وجه اقتـصادي نيـست و جـايگزين كـردن سيستم توزيع غيرمتمركز الكتريسيته:

در حال حاضر ژنراتوري كه فرضاً در فاصله چند صدكيلومتري بازار مصرف قرار گرفته است در تمام مدت شبانه روز به فعاليت اشتغال دارد تا برق مورد نياز شهرهاي مختلف را تأمين كنـد.
در حاليكه مي توان از طريق منابعي كه از طريق سوختهاي تجديد پذير تغذيه مي شوند، مانند انرژي خورشـيد، باد يا پيلهايي كه انرژي در آنها ذخيره شده است، نيازهاي واحدهاي توليدي و مسكوني را حسب نياز تأمين كرد.

3- توليد داروهايي كه كاربرد عام دارند ميلياردها دلار هزينه براي دولتها ايجاد مي كنند و كارآيي لازم را در درمان افرادي كه داراي ساختار ژنتيكي متفاوت هستند ندارند:

توليد داروهاي اختصاصي با توجه به اطلـس ژن شناسـي هر فرد و با استفاده از دانش GENOMICS در آينده جايگزين عرضه داروهاي فعلي خواهد شد.

4- همه اشياي مصرفي يا ابزارهايي كه در اختيار بشر هستند مي توانند نقش يك رايانه يا ابزار شمارشگر را ايفـا نموده و به وسيله اي براي انتقال اطلاعات تبديل شوند ايده هوشمند كردن اشيا يا خاصيت تفكر بخشيدن به آنها :

بر مبناي روش COMPUTING PERVASIVE مي توان اشياي بـسيار ارزانـي توليد و به بازار عرضه كرد كه قابليت فرآوري و انتقال اطلاعات را بدون استفاده از KEYBOARD را دارا باشد و هر ابزاري كه در دسترس بشر است بتواند با موتورهاي جستجو گر براي اخذ اطلاعات ارتباط برقرار نمايد.

5- با توجه به اهميت خارق العاده اي كه حفظ تندرستي در افزايش اميد بـه زنـدگي EXPECTENCY LIFE دارد ضرورت ايجاب مي كند كه بخشي از وظايف پزشكان به افراد جامعه محول شود :

همانطور كه امروزه هـر فـردي قادر است كه فشار خون، دماي بدن يا ميزان چربي خون خود را با دستگاههايي كه از بـازار قابـل ابتيـاع اسـت اندازه گيري كند، توصيه شده است كه دستگاههاي الكترو آنسفالوگرام، پرتو نگاري، سونوگرافي، MRI در ابعـاد كوچك توليد و به بازار عرضه شود و طرز استفاده از آنها به همه افراد علاقه مند آموزش داده شود تـا پزشـكان بتوانند به فعاليتهاي اساسي تري بپردازند و بخشي از وقت آنها آزاد شود.

در اينجا لازم است به اين نكته اشاره شود كه طي دو دهه اخير مهندسي ژنتيك منشاء تحولات بزرگـي در بخش كشاورزي شده است كه از آن جمله مي توان به توليد بذرهايي كه در برابر آفات نباتي و حيواني مقـاوم هستند يا در هر شرايط آب وهوايي قابل كشت هستند اشاره كرد .

تبديل برخي از گياهان به واكسنهاي خـوراكي، تكثير گياهان يا اندام هاي انساني به كمك سلولهاي پايه، توليد اتانول از برخي از نباتـات (ماننـد سـويا، ذرت ، نيشكر ) به منظور كاهش مصرف سوختهاي فسيلي، توليد ميوه هايي كه ميزان ويتامينها يا مواد مغـذي آنهـا بـه مراتب بيشتر از نمونه هاي موجود در طبيعت است، تغيير شكل هندسي برخـي از ميـوه هـا هنگـام پـرورش بـه منظوركاهش هزينه بسته بندي و حمل و نقل، توليد مواد پلاستيكي كه قابل بازیافت است از ضايعات محـصولات كشاورزي همه و همه يافته هاي پژوهشي هستند كه جنبه تجاري به خود گرفته و ميليونها دلار درآمد ارزي عايد كشورهايي كرده اند كه انديشه هاي خلاق پژوهشگران آنها در خدمت توسعه اقتصاد ملي آنان قرار گرفته است.

 

 ايده هاي برتر تجاري كه از قوه به فعل در مي آيند داراي ويژگيهاي زير هستند:

 • اين ايده ها از ارزش افزوده بالايي براي مصرف كننده نهايي يا مشتري  برخودار هستند
 • يكي از مشكلات مهم را برطرف مي كنند، نيازهاي اساسي يا خواسته مبرمـي را بـرآورده مـي كننـد بـه گونه اي كه شخص آماده است بهاي گزافي براي تهيه يا خريد آنها بپردازد.
 • بازار وسيعي را تصاحب مي كنند، حاشيه سود و ميزان درآمدزايي آنها بالاست
 • در زمان معرفي يا عرضه به بازار به خوبي با امكانات بنگاه عرضه كننده يا تـيم مـديريت وي همخـواني دارند و بين درجه ريسك آنها و درآمدي كه ايجاد خواهند كرد تعادل برقرار است.

پیشنهاد می کنیم برای تجاری سازی ایده ها حنما از مشاوره شغلی یا مشاوره کسب و کار استفاده کنید.

در بين ايده هاي نوين توليد شده توسط پژوهشگران، ايده اي از نظر تجاري « ايده ال » محسوب مي شـود كـه شرايط زير را دارا باشد:

 • به سرمايه گذاري اوليه نيازي نداشته باشد
 • حجم بازاري را كه به دست خواهد آورد از لحاظ كمي بتوان محاسبه كرد
 • نياز بازار به كالا يا خدمات نويني كه عرضه خواهد شد كاملاً محسوس و قابل درك باشد
 • مواد اوليه يا « نهاده هاي » لازم براي توليد آن به مقدار كافي در دسترس باشد
 • استفاده از آن به تدوين مقررات دولتي نيازي نداشته باشد 
 • توليد و عرضه آن به نيروي كار نيازي نداشته باشد
 • حـق ليـسانس تجـاري كـردن ايـده هـاي نـوين ايده آل  را مي توان به هزاران نفر واگذار و صدها ميليون دلار درآمد كسب كرد بدون آنكه پژوهـشگر درگير مسايل توليد شود
 • خريداران به دفعات به خريد آن اقدام مي كنند
 • ابداع كننده يا توليدكننده انديشه از معافيت مالياتي يا امتيازات مناسبي در اين زمينه برخوردار شود.
 • نيازي به ايجاد شبكه توزيع جديد ندارد بلكه سيستمهاي توزيع موجود، علاقه مند به عرضه آن به بـازار هستند
 • ارزش آن را دارد كه براي معرفي آن تبليغات وسيعي انجام گيرد
 • مشتريان حاضرند براي دسترسي به آن بيعانه پرداخت كنند يا بهاي آن را قبلاً پرداخت نمايند
 • كاربرد كالا يا خدمات (پس از طي همه مراحل تجاري شدن) هيچ گونه خطري ايجاد نكند و پديدآورنده ایده يا عرضه كننده محصول تعهد يا مسئوليتي در قبال مصرف كننده بـه سـبب بـي ضـرر بـودن آن  نداشته باشد.

مراحل تجاری کردن ایده جدید :

1-    توليد ايده:

مهمترين دستاورد پژوهش، « توليد ايده » يا GENERATION IDEA است.

نخستين پرسشي كه مطرح مي شود آنست كه « ايده » را چگونه بايد توليد كرد؟

راه هاي متعددي براي تحقق اين هـدف در بنگاههـاي اقتصادي وجود دارد فرض كنيم كه ما در صدد توليد كالاي جديدي هستيم كه نظير آن در بازار وجـود نـدارد .

مراكز تحقيق و توسعه به روشهاي زير متوسل مي شوند:

 • بررسي نيازهاي مصرف كنندگان در گروههاي سني مختلف
 • در جوامع گوناگون
 • بررسي كالاهاي رقباي مهم تجاري و شناخت دقيق نقاط ضعف و قوت آنها به منظـور تحقيـق پيرامـون توليد كالاهايي كه فاقد نقاط ضعف مزبور بوده و نقاط قوت آنها بيشتر از نقاط قوت كالاهاي رقيب باشد.
 • اعزام نماينده يا پژوهشگر به نمايشگاههاي صنعتي يا تجاري كه در آنها نوآوريهاي تكنولوژيكي عرضـه مي شود.
 • جذب نخبگان يا افرادي كه ضريب هوشي بالايي دارند به مراكز تحقيقاتي و تأمين كامل زندگي آنان

براي نمونه يادآور مي شود كه كشور چين در وهله اول شهروندان چينـي را كـه در كـشورهاي صـنعتي بـه تخصصهاي بالايي دست يافته اند شناسايي كرده و همان امكاناتي را كه فرضاً در ايالات متحـده و اروپـا در اختيار آنان است برايشان فراهم مي نمايد.

بديهي است كه درآمدهاي ارزي ناشي از تجاري شدن ايده هاي نوين اين افراد به مراتب بيش از هزينه هايي است كه در طول سال صرف آنان مي شود. در مراحل بعـد بـه سراغ جذب نخبگان ساير كشورها مي افتند، مشاوره شغلی می تواند شما را در این زمینه راهنمایی کند.

2- ارزشيابي ايده توليدشده:

پس از « توليد ايده » توسط پژوهشگر يا افرادي كه در مراكز تحقيق و توسعه فعاليت مي كنند ضـروري است كه « ايده » ارائه شده از جنبه هاي مختلف مورد بررسي و ارزشيابي قرار گيرد، اين مرحلـه كـه دومـين مرحله تجاري شدن ايده است اصطلاحاً SCREENING IDEA ناميده مي شود.

ارزيابي ايده بايد به گونه اي صورت گيرد كه پاسخ پرسشهاي زير روشن شود:

 • آيا مصرف كننده (مشتري) در بازار هدف از كالاي جديدي كه توليد خواهد شد استقبال خواهد كـرد؟

بـه عبارت ديگر ايده توليد شده اگر از قوه به فعل درآيد چه نفعي عايد مصرف كننده خواهـد كـرد .

 • كالاي جديد چه سهمي از بازار را به خود اختصاص خواهد داد و چه گروه هايي از جامعه مصرف كننده آن خواهند بود؟
 • روند فروش كالا در آينده چگونه خواهد بود؟ آيا سير صعودي خواهد داشت يا چرخه حيـات آن ناپايـدار است؟
 • آيا ساخت كالا از لحاظ فني امكان پذير است؟
 • عكس العمل رقبا (فرآورده هاي رقيب) در قبال عرضه كالا- يعني يافته پژوهشي كه جنبه تجاري به خود گرفته چه خواهد بود؟
 • آيا ساخت كالا پس از برآورد تمام هزينه ها- با توجه به قيمتي كه مـصرف كننـده تـوان پرداخـت آن را دارد سودآور است؟

 

3- توسعه ایده :

« توسعه ايده » و بررسي كاربردي كردن آن

در اين مرحله نكات مهم بازاريابي – از جنبه هاي ديگر- مطرح مي شود كه لازم است براي روشن شدن آنها تحقيقات تكميلي صورت گيرد.

اين نكات عبارتند از:

 • بازار هدف براي اين كالا كدام بازار است و خصوصيات آن چيست؟
 • كالا بايد چه نيازهايي از مصرف كننده را برآورده مي كند؟
 • عكس العمل مصرف كننده در بازار هدف در قبال اين كالا چيست؟
 • چگونه مي توان كالا را با كمترين هزينه توليد كرد؟

اگر می خواهید ایده ی فعلی خود را گسترش دهید، مشاوره شغلی می تواند به شما کمک کند، در دوره مدیریت کسب و کار هم توضیحات لازم به شما داده خواهد شد.

4-  تحليل تجاري كالا :

منظور از تحليل تجاري  ANALYSIS BUSINESS  آن است كه بنگاه اقتصادي، قبـل از توليـد، از طريـق بررسيهاي آماري به اين نكته پي ببرد كه مناسب ترين ميزان توليد كالا، در نخستين مرحله، چه تعدادي يـا چـه مقدار است و نقطه سربه سر توليد POINT BREAKEVEN و سودآوري تقريبي آن در اين نقطه چقدر است.

 

5- تست BETA و بازار سنجي:

در دوره مدیریت کسب و کار به مسئله ی بازارسنجی خواهند پرداخت.

در اين مرحله يك مدل فيزيكي از كالا تهيه و نحوه استفاده از آن بررسي مي شود.

ممكـن اسـت نمونـه نرم افزاري كالا نيز براي نظرخواهي از متخصصان تهيه و براي آنان ارسال شود تا نقاط ضعف احتمالي كالا قبـل از مرحله توليد مشخص شود معمولاً نمونه اوليه كالا در نمايشگاه هاي تجاري كشورهايي كـه بـه مقـررات كپـي رايت متعهد هستند يا حقوق مالكيت معنوي را رعايت مي كنند به معرض نمايش گذارده مي شـود تـا مـشتريان بالقوه در مورد آن اظهارنظر كنند.

پس از گردآوري اظهارنظرها يا آگاهي از نقايص احتمالی كـالا، اصـلاحات و جرح و تعديل هاي لازم در آن صورت مي گيرد در اين مرحله تعداد محدودي از كالا به صورت آزمايشي توليـد و به يكي از بازارهاي خوش آتيه ارسال مي شود تا مشخص گردد مورد قبول مشتري واقع خواهد شد يا خير.

 

6- جنبه هاي فني و اجرايي:

در اين مرحله نكات زير مورد توجه قرار مي گيرد:

 • تهيه مواد تبليغي (كاتالوگ، بروشور، پوستر ) مورد نياز براي معرفي كالا و شناساندن آن
 • تدوين برنامه ساخت كالا
 • تشكيلاتي كه براي توليد و عرضه كالا بايد در بنگاه اقتصادي ذيربط ايجاد شود
 • امور لجستيكي مربوط به كالا

 

7- تجاري شدن :

مشاوره شغلی باعث تسریع در تجاری شدن ایده شما می شود.

 • ايجاد شبكه هاي توزيع براي عرضـه كـالا (تمـاس باعمـده فـروش، خـرده فـروش، فروشـگاههاي زنجيره اي، ايجاد فروشگاههاي اختصاصي، واگذاري نمايندگي فروش
 • اجراي يك برنامه تبليغي كارآمد براي معرفي كالاي جديد به خريداران بالقوه

 

چرخه حیات محصول

چرخه عمر محصول چیست و چگونه حیات محصول را ایجاد کنیم؟

برای این که بدانید کجای عمر محصول هستید و به گسترش آن کمک کنید مشاوره شغلی می تواند به شما کمک کند.

براي روشن شدن موضوع يادآور مي شويم هنگامي كه موبايل اختراع و به بازار عرضه شد صرفاً ابزاري براي مكالمه – بـدون استفاده از سيم- در هر زمان و مكان بود كه تنها افراد متحول جامعه قدرت خريد آن را داشتند امـا امـروز نـسل سوم و چهارم تلفنهاي همراه به صدها نياز بشر پاسخ مي دهند، این چرخه حیات محصول را نشان می دهد.

به نجات كوهنورداني كمك مي كنند كـه در زيـر توده هاي بهمن گرفتار شده اند. نقش دستگاه الكتروكارديوگرام را ايفا مي كنند. يا با ارسال SMS به دارنـده آن به او هشدار مي دهند كه داراي فشارخون غيرعادي است يا پزشكان اورژانس را از وضـع و موقعيـت مكـاني اومطلع مي كنند

حتي اسباب سرگرمي كودكان يا نوجواناني را فراهم مي نمايند كه نمي دانند چگونه از اوقات خـود بهره برداري كنند. بدين ترتيب يافته هاي پژوهشي كالايي را كه داراي تقاضاي محدود و چرخه حيـات كوتـاهي بود به محصولي تبديل مي كنند كه 2 ميليارد تقاضا براي آن ايجاد شده است

نگاهي به تركيب صادرات تعدادي از كشورهاي دنيا- به ويـژه كـشورهاي صـنعتي و نوصـنعتي – نـشان مي دهد كه بيش از 30 تا 40درصد اقلام صادراتي آنها را فرآورده هايي تشكيل مي دهد كه حاصل تجاري شدن يافته هاي پژوهشي هستند

در بين اين اقلام مي توان به – انواع رايانه، تجهيزات و دستگاههاي نوين مخابراتي دستگاههاي پردازش اطلاعات، واحـدهاي ذخيـره مركزي ديجيتالي – انواع ماهواره، رادار، محصولات صنايع هوا- فضا – مواد جديدي كه از توسعه يا تركيب مواد توليد مي شود مانند كابل فيبر نوري – سلاح هاي پيشرفته – فرآورده هاي فناوري هـسته اي ماننـد رآكتورهـا، دسـتگاههاي جداسـازي ايزوتويهـا، ادوات پزشـكي هسته اي، كارتريج هاي سوخت – سولهاي خورشيدي، نيمه هاديهاي حساس در برابر نور، اسكنرهاي چشمي SCANNERS OPTICAL – فرآورده هاي بيوتكنولوژيكي  انواع داروهاي جديد، هورمونها، مواد درماني انـساني و دامـي كـه حاصـل تجاري شدن تحقيقات ژنتيك هستندو همه ی آنها چرخه عمر محصول مشخ به خود را داشتند.

جهت اطلاعات بیشتر دوره مدیریت کسب و کار کلیک کنید، پیشنهاد می کنیم حتما چرخه عمر محصول خود را بررسی کنید.

چرخه ی عمر محصول از لحظه ی تولد محصول تا افول محصول در شکل زیر نشان داده شده است، در چرخه عمر محصول مدت زمان مشخصی برای رشد محصولات وجود دارد.

مشاوره شغلی

چرخه عمر محصول pdf

در این مقاله درباره پیدا کردن نیازهای بشر و کسب ثروت برای شما توضیح دادیم همچنین چرخه عمر محصول (چرخه حیات محصول) را توضیح دادیم و لزوم مدیریت کسب و کار و مشاوره شغلی را برای شما توضیح دادیم، یادتان باشد برای پیاده سازی ایده ی جدید مدیریت کسب و کار و مشاوره شغلی لازمه موفقیت شما خواهد بود.

 

اگر مایلید در رابطه با تجاری سازی ایده ها مشاوره شغلی دریافت کنید می توانید از مشاوره مهدی حسینی استفاده کنید کافی است کلمه مشاوره را به شماره 09170808088 پیامک کنید و یا با همین شماره تماس بگیرید، برای کسب اطلاعات دوره مدیریت کسب و کار کلیک کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره مهدی حسینی مدرس و مشاور کلیک کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *