نهایی کردن فروش (بستن قرارداد)

درباره دوره ۶۹/۴۰

درباره دوره اصول کار تیمی

درباره رموز هدف گذاری

درباره دوره برندسازی

درباره برندسازی شخصی

درباره دوره دیجیتال مارکتینگ

درباره دوره نوابغ اینستاگرام

درباره دوره چرخه علمی فروش